Vuokrausehdot

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tmi Vaskin (Halkomo.fi) (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika on 24h ellei asiasta ole erikseen sovittu. Poikkeuksena viikonloppuvuokra joka alkaa perjantaina klo 12 ja loppuu ma klo 09. Vuokra-aika päättyy ajankohtaan, joilloin laite palautetaan kaikkine oheistarpeineen, jotka on vuokralle annettu.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä "Kalusto") sellaisine ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen. Vuokralleottaja on velvollinen laitetta vastaanottaessaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuoralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista ellei muuta ole erikseen sovittu.

5. KALUSTON PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan osoitteeseen josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

6. KALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneesta tai kadonneesta laitteesta aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta. Vahinkotapauksissa vuokralleottojan omavastuu on 500 €.

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Japa 315 klapikone on Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vahinkotapauksissa Vuokralleottajan omavastuu on 500€. Vuokralleottaja on velvollinen vakuuttamaan työn muusta asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Thule Dynamic 900 suksiboksi ei ole vakuutettu ja Vuokralleottaja on vastuullinen vakuuttaamaan suksiboksin, jos kokee sen tarpeelliseksi. Vuokranantaja ei ole vastuullinen mahdollisista vahingoista.

10. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. EHDOT

Vuokraamalla sitoudut ehtoihin